Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

We hebben een levendige gemeente met aansprekende evenementen, zoals Bantopa, Kermis, de Braderie, Koningsdag, Bospop en nog vele kleine evenementen. De Bewoners Organisatie Binnenstad wil dat ook zo houden, en heeft recent nog gepleit voor meer bovenregionale kwaliteitsevenementen. De drukte en de levendigheid van de binnenstad geeft de vitaliteit van een stad aan.

Om overlast voor omwonenden bij evenementen te beperken worden door de gemeente geluidsnormen opgelegd en worden grenzen gesteld aan de eindtijden en het aantal dagen waarop evenementen met veel geluid mogen plaatsvinden en bij voorkeur zoveel mogelijk verdeeld over de evenementenpleinen.

Tussen geluidshinder en geluidsoverlast zit echter een groot verschil. Geluidshinder is subjectief. Of een geluid daadwerkelijk tot hinder leidt, verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Wat voor de één een uitermate prettig geluid is, kan voor de ander een bron van hevige irritatie zijn, maar behalve normeringen door de gemeente is beleving ook een belangrijk aspect. Hoe ervaart de omgeving een evenement en hoe kunnen zij daarbij worden betrokken. Dit is niet onbelangrijk; het is nodig om de balans te vinden tussen wonen, ondernemersbelang en het hebben van een sfeervol centrum. De BOB dient het belang van de bewoners zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen.

Uit gesprekken met de bewoners weten wij dat het veelal de lage tonen (bassen) zijn die overheersen en voor hinderbeleving zorgen. Vele factoren spelen een rol bij die hinderbeleving. Het stellen van een maximale dB(A) en dB(C) norm alleen is niet afdoende om alle hinder te beperken.

Toch pleit de Bewoners Organisatie Binnenstad niet voor bij het stellen van een lagere geluidsnorm. Hierdoor zouden muziekevenementen in de binnenstad niet meer mogelijk zijn. Gezien het belang van deze evenementen voor Weert is dat niet acceptabel. Daarbij veroorzaakt het aanwezige publiek al een geluidsniveau van plus minus 85 dB(A).

De Bewoners Organisatie Binnenstad wil graag een actiever beleid ten aanzien van de evenementen wat betreft het preventief toezien op het naleven van de voorschriften zoals deze vergund zijn. Daarom wil de BOB graag met u college en raad meedenken en adviseert het volgende: Voldoende geluidruimte bieden voor grote muziekevenementen door het hanteren van een geluidsnorm van Lmax 85 dB(A); Opnemen van de dB(C)-waarde in de vergunning. Omdat het bij muziekgeluid om hogere niveaus gaat is de dB(C) waarde een betere hinder-maat. De dB(C)-waarde biedt zowel voor de handhaving als voor de mensen van de geluidsinstallatie het voordeel dat de bassen beter kunnen worden beheerst. Door de verschillen in “weging” van beide eenheden ligt voor muziek de dB(C)-waarde getalsmatig hoger dan de bijbehorende dB(A) waarde. Een geluidsniveau van 85 dB(A) met een standaard muziekspectrum komt overeen met circa 99 dB(C).

Bescherming van omwonenden:
a) de eindtijden voor evenementen die door de week (zondag tot en met donderdag) plaatsvinden stellen op 23.00 uur,
b) en in het weekend, vrijdag en zaterdag en op dagen gevolgd door een nationale feestdag, stellen op 24.00 uur; Het opnemen en hanteren van een dB(C) norm (lage tonen/bassen), en een lagere norm voor alle andere evenementen. Deze lagere norm, 70 dB(A), is bedoeld voor kleinschalige evenementen op bv. het Rafaëlpad, sportevenementen op de Nieuwe Markt en waar muziek bijzaak is en meer bedoeld als sfeermuziek. Ook de verslaggeving door middel van speakers – bij bijvoorbeeld een sportevenement – zou prima mogelijk moeten zijn bij een lagere geluidsnorm.

Als aanvullende maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken stellen wij voor: Geluidsbelasting strikter te bespreken door formulering van geluidnormen voor verschillende typen evenementen (grote muziekevenementen, evenementen met sfeermuziek, kermis); Communicatie. Bewoners ruim van te voren informeren over komende evenementen (evenementenkalender) zodat zij hierop kunnen anticiperen;

Daarnaast –door de organisatie– de bewoners aan het evenementplein doormiddel van een brief informeren; Bewoners informeren over het geluidsbeleid bij evenementen, het toezicht hierop en informeren waar ze (gemakkelijker) terecht kunnen met klachten; Organisaties van grote muziekevenementen moeten bij de aanvraag om een evenementenvergunning met geluidsontheffing een geluidplan aanleveren. Uit het geluidsplan moet blijken of aan de geluidsnorm(en) kan worden voldaan.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat hinderbeleving beïnvloed wordt door de volgende akoestische factoren:
• de hoogte van het geluidsniveau;
• de frequentie van het geluidsniveau;
• de duur van het evenement;
• het karakter van het geluid;
• en type muziekevenement/muzieksoort. House, pop, klassiek etc.

Communicatie is hierbij een zeer belangrijke factor. Op het moment dat een bewoner gaat bellen en aangeeft dat er sprake is van overlast, dan is de drempel al vaak bereikt. De bewoner is nu gefocust op het geluid en gaat zich er meer en meer aan storen. Er zijn een aantal technische mogelijkheden. Een daarvan is de verplichtstelling van begrenzers (bij notoire overtreders) of een line array-systeem verplichtten. Hierdoor kun je het geluid veel beter “richten”. In theorie kan het systeem zo precies afgesteld worden dat je bijvoorbeeld op 20 meter afstand het geluid zou horen en een meter verder niet meer. Dat kan het omgevingsgeluid beperken.

Toezicht en handhaving
Wij vinden het wenselijk dat de gemeente voorafgaand aan grote evenement afspraken maakt over het afregelen van het geluidsniveau met de organisatie en de geluidstechnici (soundcheck). Het werkt zo weet de BOB uit ervaring prima. Bij grote muziekevenementen – bv. a.s. All America Day, met negen podia – preventief geluidmetingen uitvoeren om te controleren of de vergunde geluidsnorm wordt nageleefd. Bij overschrijding van de geluidsnorm de organisatie hierop aanspreken en zo nodig handelen.

De BOB ondersteunt een bruisend en vitaal centrum, met deze notie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een gezond evenementenbeleid. Gezond omdat ten gevolge van een evenement, behalve geluidshinder c.q. overlast, ook nog ander omgevingsfactoren een rol kunnen spelen. En de gemeente tenslotte zorg draagt voor veiligheid en een goede leefomgeving, die zorg ook tijdens evenementen mag worden verwacht. Voorkomen moet worden dat die omwonenden zich niet serieus genomen voelen omdat zij de indruk hebben dat hun belang voor gemeente – t.b.v. het evenement – ondergeschikt is. Dit schaadt het vertrouwen in de overheid.

Namens het bestuur van de Bewoners Organisatie Binnenstad
Léon Bouwels
Voorzitter